Wednesday, February 18, 2009

Manungod sa Pagsurat

Dai pasilunon maghuba kun mga kabarkada buda kamidbid an kahampang. Paghuhuba sa sadiri na piggigibo nin mga nageerentra sa mga writing workshops arog kan sa poetry.

Kitang mga parasurat, arog kan gabos, muya tang kita padabaon, magkaigwa ki mga kairiba satuyang libangan, muya tang igwang kahuron sa estetika buda kaistoryahan sa mga paborito tang mga parasurat buda libro.

Dakula an maitatabang kan paghururon sa wika buda eksena sa literatura sa sarong grupo nin manrarawitdawit. Kaipuhan ta ini ngunyang panahon nin mass media kun sain maluya na an tingog kan sarong manrarawitdawit ta nakaon na nin mas makukusog na paagi arog kan telebisyon buda sinehan na kun sain grabe nang komersyalisado an pigpapahiling sato.

Iwasan ta lang na magkaigwang agimadmad na kita matibay sinda bako, o matibay ako sinda an maluya. Lugad ito sa puso na sa hudyan magadan sato. Kun an barkada mo nakagibo ki sarong matibay na saysay buda osipon, tinatauhan sana kita nin mas klaro na paghiling sa buhay.

Lagi ta mang isipon na dara dara ta an tingog kan mga nakaaging parasurat buda an pop culture ngunyan. Kun mataraman kita sa workshop na garo Rio Alma, Steinbeck o Angelo Suarez an satong mga obra, dai kita mahadit ta mas magayon ito kaysa mataraman na garo kita si Anne Bethune na nagtaram na an mga pinakamagayon na mga rawitdawit mababasa sa mga Hallmark Cards.

Magsurat kita maski anong wika, panduwa na sana iyan sa mahalaga. Sarong paagi an pagsurat tanganing mas mamidbidan ta an satuyang sadiri. Sa paagi ki pagsurat, halimbawa, an satong mga first thoughts, maaaraman ta an dalagan nin satong isip. Mas maray an satong paghangos kun gagamiton tang catharsis an pagsurat, pwede ta ining ipabasa sa iba o basahon ta ki makusog pag kita solo-solo.

Kun muya kan sarong tawo na maukudan an craft, sarong magayon na paagi an pagentra sa poetry workshops na kun sain mauukudan ta an mga kaipuhang teknikalidad. Dai ta lang paglingawan na mas mauukudan ta an mga devices arog kan figurative speech, diction, buda manlaen laen pa kun kita magpaparasurat. An pagbarasa, saro pang paagi para kita magin matibay satuyang pagsurat.

Masiram sa pagmati pag kita nakagibo ki maray na rawitdawit o osipon, pero sabi nga ni Gore Vidal, sa proseso kan pagsurat pa sana, makaugmahon na.

Dipisil magpahunod pero mas dipisil kung igwa kitang bagahe sa daghan; kun muya tang mas magin matibay kita sa iba. Sararo an kinaban na satuyang pigiistaran kun kaya magtabangan kita para mas makaukod sa craft, makaukod buda magtao kan mga naukudan ta sa buhay.

Dai ta na padipisilan an dipisil na pagistar digdi sa kinaban.

No comments:

Post a Comment